REGULAMIN KONKURSU "Oszacuj i wygraj"

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „WYGRAJ KOŁA” jest RON INDUSTRIE z siedzibą w Środzie Wlkp, ul Głowackiego 2 , zwana dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem Nagrody w Konkursie jest Organizator. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu, zasady uczestnictwa w Konkursie, nagrody, sposób wyłonienia Zwycięzcy Konkursu oraz przekazania jemu nagrody.

Konkurs będzie trwał od dnia 20.09.2018 roku do dnia 23.09.2018 roku do godziny 11.30. Wybór i ogłoszenie Zwycięzcy Konkursu odbywać się będzie w dniu 24.09.2018 na stronie www.facebook.com/RONwheelsEU/

3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

5. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.facebook.com/RONwheelsEU/

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zwana dalej „Uczestnikiem”, z wyłączeniem osób zasiadających w Komisji Konkursowej.

2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi wykonać konkursowe zadanie polegające na wytypowaniu czasu zwycięzcy wyścigu Skoda Poznań Bike challenge 120 km, zwane "Odpowiedzią" i umieścić ją w komentarzu pod postem konkursowym

§ 3. Przyznanie nagród w Konkursie

1. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201 poz. 1540 ze zm.).

2. Komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli Organizatora, spośród wszystkich Odpowiedzi wybierze czas identyczny lub najbardziej zbliżony do wyniku zwycięzcy Skoda Poznań Bike Challenge 120 km.

W przypadku stwierdzenia dwóch lub więcej zwycięzców nagrodę otrzymuje osoba, która umieściła komentarz najwcześniej.

3. Nagrodą w Konkursie jest:

a. 1 zestaw kół POGGIO 50mm RON INDUSTRY

4. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej na fanpage’u Organizatora.

5. Do Nagrody przewidziana jest dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości Nagrody. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej. Dodatkowa nagroda zostanie przeznaczona na zapłatę podatku.

Przed wydaniem nagrody Organizator pobierze od Zwycięzcy Konkursu podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z nagrodą dodatkową, o której mowa powyżej.

6. Przyznana nagroda nie może być zamieniana na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.

7. W wypadku rezygnacji przez Zwycięzcę Konkursu z odbioru Nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody.

8. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy w terminie ustalonym przez Organizatora, nie później niż do dnia 28.09.2018 roku.

§ 5. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Organizator informuje, że dane osobowe podawane w związku z udziałem w Konkursie przetwarzane są:

a. w celu udziału w Konkursie, ogłoszenia Zwycięzcy/ców na portalu Facebook, w tym przekazania Nagród, wywiązania się z obowiązków podatkowych związanych z przekazaniem Nagród oraz rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą - art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) wyrażona poprzez przystąpienie do Konkursu i zapoznanie się niniejszym Regulaminem;

b. w celu wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik - realizacji Konkursu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

c. w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym w szczególności wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d. w celach archiwalnych, gdy jest to potrzebne dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących udziału w Konkursie oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

4. Odbiorcami danych są: Organizator, dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania, w którym przechowywane są dane osobowe, podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, logistyczne oraz odpowiednim organom administracji publicznej, jeżeli taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa (w szczególności organom podatkowym, sądom powszechnym).

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wypełnienia przez Organizatora całości obowiązków podatkowych związanych z przekazaniem Nagród oraz wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników związanych z Konkursem. Dane osobowe, które Administrator przetwarza na podstawie udzielonej zgody, będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

6. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, login na portalu Facebook, fakt udziału w Konkursie, datę zgłoszenia do konkursu.

7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(poprzednio Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§ 6. Reklamacje

1. Reklamacje w zakresie prawidłowości przeprowadzenia Konkursu rozstrzygać będzie Komisja Konkursowa.

2. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone przez Uczestnika Konkursu pisemnie na adres Organizatora.

3. Reklamacje można zgłaszać w terminie 14 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

4. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.